TKÜ UGANDI PÕHIKIRI

I osa

I Üldsätted

 1. Mittetulundusühingu (edaspidi mtü) nimetus on Tarbijate Kaitse Ühendus “UGANDI”
 2. Mtü ja juhatuse aadress on : Ravila 48-41, 50408 TARTU
 3. Mtü eesmärk on:
  1. ühendada Tartu-, Põlva- ja Võrumaa tarbijaid ja ka mittetulundusühinguid sellest regioonist vabatahtlikkuse alusel,
  2. tarbijate ühiste huvide esindamine ja kaitsmine,
  3. ühiste ürituste, koolituste korraldamine ühistegevuse põhimõttel tarbijate teadlikkuse tõstmiseks,
  4. tarbijate nõustamine,tarbijate põhiõiguste praktiline kindlustamine.
 4. Mtü lähtub oma tegevuses EV põhiseadusest, tarbijakaitse seadusandlusest lähtuvatest aktidest, käesolevast põhikirjast ja rahvusvahelise tarbijaorganisatsiooni Consumers International nõuannetest ning ühistegevuse põhimõtetest.
 5. Mtü on eraõiguslik juriidiline isik, tal on oma sümboolika, mis kujundatakse 3 kuu jooksul pärast registrisse kandmist, ja oma arvelduskonto(d) pangas.

II Liikmed, nende õigused ja kohustused

 1. Mtü liikmeks võib lihtavalduse alusel saada vähemalt 18 aastane kodanik, kelle seaduslik elukoht on Eesti Vabariik.
 2. Mtü liikmeks võib lihtavalduse alusel saada mistahes seaduslikult tegutsev mittetulundusühing, kes on mõningal määral huvitunud tarbijakaitse probleemidest.
 3. Mtü liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustab juhatus
 4. Mtü liikmeks vastuvõetuks loetakse avaldaja avalduse esitamise päevast.
 5. Mtü liikme võib juhatuse otsusega välja arvata põhikirjavastase tegevuse või mtü-d kahjustava tegevuse pärast.
 6. Mtü liikmel on õigus:
  1. Valida ja olla valitud mtü juhatusse või revidendiks.
  2. Olla valitud mtü-d esindavatesse delegatsioonidesse.
  3. Osa võtta mtü üritustest.
  4. Esitada oma ettepanekuid mtü tegevuse parandamiseks kirjalikult või suuliselt.
 7. Mtü liikme kohustused:
  1. Järgida käesolevat põhikirja
  2. Tasuda määratud liikmemaksu
  3. Osaleda võimalusel mtü tegevuses
 8. Väljaastumisel liikmemaks tagastamisele ei kuulu

III Juhtimine

 1. Mtü kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek. Üldkoosolek tuleb kokku aastas vähemalt üks kord.Üldkoosolek:
  1. Kinnitab põhikirja.
  2. Kinnitab põhikirja ja eesmärkide muudatused.
  3. Kinnitab aastaaruanded.
  4. Valib 3-liikmelise juhatuse.
  5. Valib revidendi.
  6. Reorganiseerib mtü ja lõpetab selle tegevuse.
 2. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus
  1. Üldkoosolek võtab vastu otsused nende punktide kohta, millised olid kokkukutsumisel teatavaks tehtud.
  2. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb 50%+1 mtü liige.
  3. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole osalejatest.
  4. Üldkoosoleku etteteatamise aeg on 14 päeva.
  5. Erakorralise üldkoosoleku peab kokku kutsuma, kui seda nõuab põhjendatult kirjaliku taotluse alusel üle ¼ mtü liikmetest.

Juhatus

 1. Mtü igapäevast tegevust vastavalt põhikirjale juhib 3-liikmeline juhatus, kes valib endi hulgast esimehe.
  1. Juhatuse tegevuse aluseks on kõigi juhatuse liikmete poolt allkirjastatud kodukord.
  2. Juhatuse tööd juhib esimees.
  3. Mtü esindamise õiguse määrab juhatus oma otsusega.
  4. Juhatus määrab liikmemaksu suuruse.
  5. Juhatus koostab eelarve ja tegevuskava
  6. Juhatus valmistab ette üldkoosolekule majandusaasta aruande.
  7. Juhatus vormistab juhatuse liikmetele tehtud töö ja ülesannete täitmisel tehtud põhjendatud kulutuste hüvitamise.
  8. Juhatuse esimees või teine liige allkirjastab töö- ja koostöölepingud vastavalt juhatuse otsusele.
  9. Juhatus kinnitab mtü delegatsioonide koosseisu. 10) Juhatus peab liikmete arvestust
  10. Juhatus korraldab mtü asjaajamise, raamatupidamise ja aruandluse.

IV Kontrollimine

 1. Mtü tegevust kontrollib vaadeldava majandusaasta lõpus revident, kes ei tohi kuuluda mtü juhatusse.

V Vara

 1. Mtü vara tekib:
  1. Liikmemaksudest.
  2. Annetustest.
  3. Majandustegevusest.
  4. Sihteraldistest projektide täitmiseks.
  5. Sihtfondide toetustest.
  6. Muudest tuludest.

VI Tegevuse lõpetamine

 1. Tegevuse lõpetamise otsustab juhatuse ettepanekul üldkoosolek.
 2. Mtü likvideerijateks on juhatuse liikmed.
 3. Vara läheb likvideerimiskulude katteks ja jaotamisele sarnast tegevust arendavate mtü-dele.

Mtü põhikiri on vastu võetud asutamiskoosolekul Tartus, 05.03.2002 ja kinnitatud samal koosolekul asutamislepinguga. Samas on määratud juhatus ja revident.
Asutajaliikmed:
allkiri
allkiri
allkiri

© Copyright - Tarbijate Kaitse Ühendus UGANDI