Eetikakoodeks

Tarbijate Kaitse Ühendus UGANDI lähtub oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest. Organisatsioon püüdleb hoolivuse poole nii inimese kui ka looduse suhtes.

Vabaühenduste eetikakoodeks

Vabaühendused väärtustavad ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutsevad nendest väärtustest lähtudes. Nende koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. Vabaühenduste kohus on anda oma panus turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse. Oma igapäevases tegevuses lähtuvad vabaühendused Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest. Eetikakoodeks sätestab vabaühenduste väärika tegutsemise põhimõtted, mille järgimine tõstab ühenduste ja mittetulundussektori usaldusväärsust ühiskonnas.

VABAÜHENDUSTE TEGEVUSE EETILISED PÕHIMÕTTED

Demokraatlik juhtimine ja toimimine

  1. Vabaühendusel on selge ja arusaadav missioon. Vabaühendus järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.
  2. Vabaühendus väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. Vabaühendus kaasab inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.
  3. Vabaühendus kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.
  4. Vabaühendus peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.
  5. Vabaühendus püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.
  6. Vabaühendus, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Kodanikujulgus ja hoolivus

  1. Vabaühendus ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.
  2. Vabaühendus, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.
  3. Vabaühendus ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine

  1. Vabaühendus kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.
  2. Vabaühendus lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest. Vastutus ja aruandmiskohustus
  3. Vabaühendus annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.
  4. Vabaühendus peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.
  5. Vabaühendus avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

Avatus ja läbipaistvus

  1. Informatsioon vabaühenduse missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta peab olema avalik ja arusaadav.
  2. Vabaühendus suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.
  3. Vabaühendus on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine

  1. Vabaühendus on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.
  2. Vabaühendus ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine

  1. Vabaühendus peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.
  2. Vabaühendus austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

Sallivus

 1. Vabaühendus tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
 2. Vabaühendus ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.
  Vastu võetud Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Suurkogul 7. aprillil 2002. aastal Tartus


  Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit

UGANDI eetikakoodeks

Organisatsioon lähtub oma tegevuses hoolivusest inimesesse ja loodusesse.

Oli kord väike prints, kes elas planeedil, mis oli vaevalt suurem kui ta ise ja tal oli vaja sõpra….
Ta kohtas kõrbes lennukit remontivat lendurit.
“Ole nii hea… joonista mulle lammas…”
Kritseldasin pildi ja ühmasin: “See on kast. Lammas, mida sa tahad on seal sees.”
Väikese olendi nägu lõi särama. “Just nii ma tahtsingi!” Ta kummardus üsna pildi lähedale. “Vaata! Ta on magama jäänud…” “Hea, et sa mulle ka kasti andsid, öösel võib see talle majaks olla”
“Nii, et sa tuled teiselt planeedilt,” küsisin. Väike prints, kes esitas mulle palju küsimusi, ei teinud minu omasid üldse kuulmagi. Siiski ütles ta: “Minu kodu on ju nii pisike.”
Suured inimesed armastavad numbreid. Kui jutustate neile mõnest oma uuest sõbrast, ei küsi nad iialgi : “Missugune on tema häälekõla? Mis mänge ta kõige rohkem armastab? Kas ta kogub liblikaid?” Nad küsivad: Kui vana ta on? Mitu venda tal on? Palju ta kaalub? Kui palju ta palka saab?”
Suured inimesed juba on sellised. Nad ei oska kasti sees lambaid näha. Ei maksa nende peale pahane olla.
“Tead… kui olen väga kurb, siis armastan päikeseloojanguid… . Ühel päeval nägin ma oma planeedil nelikümmend kolm korda, kuidas päike loojus!”
“Kas sa olid siis tol päeval väga kurb,” küsisin.
Aga väike prints ei vastanud.
“Kui lammas sööb põõsaid, siis sööb ta ka lilli?”
“Lammas sööb kõike, mis ette juhtub”, vastsin.
“Isegi lilli, millel on okkad?”
“Jah, isegi lilli, millel on okkad,” vastasin.
“Aga milleks need okkad siis on?”
“Okastest pole mingit kasu, see on lilledest lihtsalt õelus,” vastasin talle.
“Ma ei usu sind! Lilled on õrnad. Nad on lihtsameelsed. Nad kaitsevad ennast nagu oskavad. Nad arvavad, et okastega on nad hirmuäratavad… . Või sina arvad, et lilled….” “Ma ei arva mitte midagi. Mul on siin praegu tõsised asjad käsil!” vastasin väikesele printsile. Ta vaatas mulle hämmastunult otsa. “Tõsised asjad!” Ta nägi mind, nagu ma olin, haamer käes, sõrmed õlist mustad, kummardumas mingi asja kohale, mis paistis talle väga inetu.
“Sa kõneled nagu suured inimesed. Sa ei tee üldse vahet… ajad kõik segi!”
Ta oli tõepoolest väga ärritatud. Ta raputas tuule käes oma üleni kuldseid juukseid: “Tean üht planeeti, kus elab punase näoga härra. Ta ei ole kunagi lilli nuusutanud. Ta ei ole kunagi tähti vaadanud. Ta ei ole kunagi kedagi armastatnud. Ta pole kunagi muud teinud kui arvutanud. Ja terve päeva kordab ta nagu sinagi: “Mina olen tõsine inimene! Mina olen tõsine inimene!”
Väike prints oli nüüd vihast täitsa kahvatu.
“Juba miljoneid aastaid valmistavad lilled okkaid.
Juba miljoneid aastatid söövad lambad ikkagi lilli. Kas see pole mitte tõsine asi uurida, miks lilled näevad nii palju vaeva, et endale okkaid valmistada, millest neil kunagi mingit kasu ei ole? Kas siis lammaste ja lillede sõda polegi tähtis? Ja kui mina tunnen ühtainsat lille maailmas, mis ei kasva kusagil mujal kui vaid minu planeedil, ja kui üks väike lammas võib selle ühekorraga hävitada, lihtsalt niisama, ühel ilusal hommikul, ilma et isegi teaks, mis ta teeb – kas see siis ei olegi tähtis?

Ja siis ilmus rebane.
“Tule minuga mängima,” tegi väike prints ettepaneku.
“Ma ei saa sinuga mängida. Ma ei ole taltsuatatud. Kui sa mu taltsutad, siis on meil teineteist tarvis. Sina oled minu jaoks ainike maailmas. Mina olen sinu jaoks ainuke maailmas…” “Kui sa mu taltsutaksid, siis täituks mu elu otsekui päikesepaistega. Näed seal viljapõldu? Sinul on kullakarva juuksed. Kuldne vili meenutaks mulle sind.”
“Palun taltsuta mind,” ütles rebane.
“Kangesti tahaks”, vastas väike prints, “aga mul pole kuigi palju aega. Mul on vaja sõpru leida ja paljusid asju tundma õppida.”
“Tuntakse ainult neid asju, mida taltsutatakse,” ütles rebane.
“Inimestel pole enam aega midagi tundma õppida. Nad ostavad kõiki asju valmis kujul kaupmeeste käest. Kui tahad endale sõpra, siis taltsuta mind!” Väike prints taltsutaski rebase. Ja kui lahkumise tund kätte jõudis, ütles rebane: “Ah, küll ma nüüd nutan!”
“Ma ei soovinud ju Sulle halba, kuid sa ise tahtsid, et ma su taltsutaksin… . Ju siis ei olnud sellest sulle mingit kasu” “Kasu on selles,” lausus rebane, “et armastan nüüd vilja värvi” “Jumalaga,” ütles väike prints.
“Jumalaga,” ütles reabane.
“Kingin sulle ühe saladuse. See on väga lihtne: ainult südamega näed hästi. Kõige tähtsam on silmale nähtamatu”.
“Ja veel. Inimesed on unustanud selle tõe. Sina aga ei tohi seda unustada. Sa vastutad alati kõige eest, mis sa oled taltsutanud.”

© Copyright - Tarbijate Kaitse Ühendus UGANDI