Tarbijakaitse Eestis

Tarbijaorganisatsioonide liigitus

Tarbija õigusi kaitstakse Eestis

 • riiklikul tasandil,
 • tarbijakaitse vabaühenduste tasandil ja
 • kohalike omavalitsuste tasandil.

Riiklikul tasandil kaitseb tarbija õigusi Tarbijakaitseamet,
kes on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus.

Tarbijakaitse vabaühenduste tasandil tegutsevad:

 • Eesti Tarbijakaitse Liit
 • Tarbijate Kaitse Ühendus UGANDI,
 • Saaremaa Tarbijakaitse Ühing,
 • Pärnumaa Tarbijaühing,
 • Tartu Tarbijanõustamis- ja Infokeskus.

Kohalike omavalitsuste poolt volitatakse sageli tarbijakaitse küsimusi lahendama selleks vastavad ametiisikud, aga mõnel pool ka ametnikud, kes lahendavad tarbijaprobleeme oma põhitöö kõrvalt.

Pädevus

 • Tarbijakaitseameti pädevusse kuulub tarbijate seaduslike huvide ja õiguste kaitsmine suhetes kõigi ettevõtjatega, sõltumata nende ettevõtete omandivormist ja ametkondlikust alluvusest.
 • Eesti Tarbijakaitse Liit
  on katusorganisatsiooniks seitsmele vabatahtlikel alustel töötavale tarbijaorganisatsioonile. Tema pädevusse kuulub osalemine tarbijakaitsepoliitika kujundamisel ja elluviimisel, tarbijakaitsealase teavitamise, õppe ja nõustamise korraldamine, tarbijakaitsealaste uuringute korraldamine, koostöö tegemine tarbijakaitse järelevalveasutustega ning tarbijate huvide esindamine kohalikul või riigi tasandil.

Vabatahtlikel alustel töötavate sõltumatute tarbijaorganisatsioonide

 • Saaremaa Tarbijakaitse Ühing,
 • Pärnumaa Tarbijaühing
 • Tarbijate Kaitse Ühendus UGANDI,
 • Tartu Tarbijanõustamis- ja Infokeskuse
  pädevusse kuulub osalemine tarbijakaitsepoliitika kujundamisel ja elluviimisel, tarbijakaitsealase teavitamise ja koolituse korraldamine, tarbijate nõustamine, tarbijauuringute läbiviimine, koostöö tarbijakaitse järelevalveasutustega ning tarbija huvide esindamine kohalikul tasandil. Tartu Tarbijanõustamis- ja Infokeskus on valitud kolmeks aastaks ministeeriumi strateegiliseks partnerorganisatsiooniks.

Kohalike omavalitsuste tasandil töötavatel ametnikel on kohustus: korraldada tarbijakaitsealast nõustamist ja tarbijate abistamist ning õigus: kontrollida tarbijakaitsealaste õigusaktide täitmist, anda suulisi hoiatusi, teha ettekirjutusi või kohaldada haldusvastutust.